De online schilderijen specialist
Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

Schilderijenatelier.nl bestaat sinds 2010. Schilderijenatelier.nl is een handelsnaam van CC Online Concepts en is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 01171799, bij de Kamer van Koophandel Groningen.
Laatst gewijzigd: 15 december 2010

Bij het gebruik maken van onze dienst ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Schilderijenatelier.nl. 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Schilderijenatelier.nl
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het vsluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Schilderijenatelier.nl is een handelsnaam van CC Online Concepts
en handelend onder de naam: Schilderijenatelier.nl

Postadres
Schilderijenatelier.nl
Kadijk 1
9747 AT, Groningen

E-mail adres:
info@schilderijenatelier.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Ook wel bevestigingsmail genoemd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De bestelling wordt pas uitgevoerd zodra de consument heeft betaalt. Dit kan via iDeal, PayPal of overboeken via je eigen bank.

Artikel 5 - Correctheid van prijzen
Hoewel de ondernemer er altijd voor probeert te zorgen dat de meest recente prijzen op de website staan kan het door allerlei, meest externe, omstandigheden voorkomen dat de prijzen niet correct zijn. Mocht u fouten tegen komen op de website dan zouden wij het op prijs stellen dat u dit zo snel mogelijk meldt via info@schilderijenatelier.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een update ervan. Alle prijzen op de website van Schilderijenatelier.nl zijn inclusief BTW.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

 1. Als de consument gebruik heeft gemaakt van de dienst van de ondernemer, zal de ondernemer vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestelling van zijn producten.
 2. Levering van de bestelde schilderijen duurt meestal 6 tot 8 weken. Echter kan het voorkomen dat het langer duurt door omstandigheden. Omstandigheden die kunnen komen door transport vertragingen, calimiteiten, stakingen en andere vormen van overmacht bij SchilderijenAtelier.nl. De ondernemer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. Mocht er vertragingen oplopen die buiten de macht gaat van SchilderijenAtelier.nl dan is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren.
  De ondernemer en de schilder stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele schade door vertraging van de bestelde schilderijen
 4. Mocht de consument door wat voor reden dan ook zijn bestelling nog niet binnen hebben na 2 keer de levertijd, dan ontvangt de consument het volledige bedrag terug. Bijvoorbeeld: Levertijd is 8 weken, als de consument na 16 weken zijn bestelling nog niet binnen heeft ontvangt hij het volledige bedrag terug.

Artikel 7 - Intellectueel eigendomsrecht
Schilderijenatelier.nl is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Schilderijenatelier.nl enig onderdeel van Schilderijenatelier.nl te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@schilderijenatelier.nl en een aanvraag daartoe indienen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
De ondernemer doet haar best om de bestelde producten binnen de levertijd te leveren. De ondernemer accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website. Daarnaastkan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor omstandigheden zoals transport vertragingen, calimiteiten, stakingen en andere vormgen van overmacht.

Schilderijenatelier.nl alsmede deze overeenkomst vallen onder het Nederlandse recht.

© 2010 Schilderijenatelier.nl - Alle rechten voorbehouden